Ochrana osobných údajov

HLAVNÉ PRÁVNE PREDPISY UPRAVUJÚCE PROBLEMATIKU OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Európsky rámec:

  • Charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)

Národná legislatíva:

  • Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)
  • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

PREVÁDZKOVATEĽ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Prevádzkovateľom je spoločnosť  STAVMONT LEVICE s.r.o., Červenej armády 6  934 01  Levice,  IČO: 34 101 489, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 276/N.

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SPRACÚVAME: 

Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby,  aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Zhromažďujeme osobné údaje o osobách, ktoré majú o naše služby záujem, alebo ktoré nám dali súhlas, aby sme ich mohli s ponukou produktov a služieb oslovovať.

K osobným údajom patria Vaše kontaktné údaje, akými sú:
-  v prípade súkromného zákazníka: meno a priezvisko, adresa, kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo), dátum narodenia, údaje z predloženého dokladu totožnosti, bankové údaje
-  v prípade firemného zákazníka: obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH, adresa, kontaktné údaje kontaktnej osoby (e-mailová adresa, telefónne číslo), bankové údaje, meno a priezvisko osoby konajúcej v mene zákazníka.

ÚČELY SPRACOVANA OSOBNÝCH  ÚDAJOV: 

Dotknutá osoba

Zhromažďované údaje

Účel zhromažďovania

Dôvody zhromažďovania

Návštevník našej webovej stránky

meno, adresa, telefón, e-mailová adresa

zodpovedanie vašich otázok
na základe vašej žiadosti, jej spracovanie vo vzťahu k vašim údajom

dohodnutie zmluvných podmienok na základe vašej žiadosti pred uzatvorením zmluvy

Poskytovateľ referencie

meno, adresa, názov spoločnosti, fotografia

zverejnenie referencií na webovej stránke

váš predchádzajúci súhlas so spracúvaním osobných údajov pri poskytnutí referencie

Obchodný partner

meno, adresa, telefón, číslo faxu, e-mailová adresa, daňové údaje, číslo účtu

pre zmluvu, objednávky, doručovanie, fakturáciu, pridelenie platieb za účelom poskytnutia požadovaných služieb

výkon našich služieb na základe zmluvy uzatvorenej medzi vami a nami

Kontaktná osoba Obchodného partnera

meno, adresa, telefón, číslo faxu, e-mailová adresa, pracovné zaradenie

kontaktovanie obchodného partnera na obchodné účely (prijatie objednávky, požiadavka služby), udržiavanie vzťahu so zákazníkmi, poskytovanie aktualizácií zákazníkom

poskytovanie našich služieb na základe zmluvy uzatvorenej medzi vašou spoločnosťou a nami, váš predchádzajúci súhlas s poskytovaním aktualizácií

Uchádzač o zamestnanie

meno, adresa, telefón, e-mailová adresa, odborná kvalifikácia, vzdelanie a skúsenosti

výber uchádzačov, posúdenie vašej žiadosti a kontaktovanie vás prostredníctvom telefónu alebo e-mailu

oprávnený záujem ohodnotiť vašu žiadosť pred uzatvorením pracovnej zmluvy s vami

V súvislosti s uzatvorením a plnením zmlúv s našimi zmluvnými partnermi spracúvame aj osobné údaje o zamestnancoch a spolupracovníkoch našich obchodných partnerov a našich zmluvných partneroch, ktorí sú fyzickými osobami. Údaje sú niekedy uvedené priamo v zmluvách alebo získané v súvislosti s plnením zmlúv. Ide o titul, meno, priezvisko, funkciu resp. pracovnú pozíciu a kontaktné údaje. Prevádzkovateľ sa zaväzuje udržiavať mlčanlivosť o vyššie uvedených osobných údajov týkajúcich sa zmluvných strán alebo obchodných partnerov .

Nemáte povinnosť nám poskytnúť akékoľvek osobné údaje, ale vaše osobné údaje sú potrebné na plnenie zmluvy uzatvorenej s vami alebo vašou spoločnosťou. Ak nám tieto osobné údaje neposkytnete, nebudeme schopní dodať požadovanú službu tak, ako je vyššie uvedené. 

Pre všetky účely spracúvania, na ktoré ste udelili svoj súhlas,  máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, a to bez akéhokoľvek nepriaznivého vplyvu na akýkoľvek obchodný alebo pracovný vzťah a kontakt, ktorý s nami môžete mať.

ZABEZPEČENIE ÚDAJOV A UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

Na ochranu vašich údajov pred neoprávnenými osobami a proti nezákonnému spracúvaniu, nepredvídanej strate, zničeniu a poškodeniu, používame prísne fyzické, elektronické a organizačné bezpečnostné opatrenia. Vaše údaje uchováme tak dlho, ako je to potrebné pre daný účel zhromažďovania údajov, a následne si ponechávame vaše údaje tak dlho, ako to vyžaduje zákon. 

ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade, že sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť spracúvania na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Ak tak chcete urobiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v sekcii Kontaktujte nás alebo inými nižšie uvedenými spôsobmi. 

PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Ste oprávnení zistiť aké osobné údaje o vás uchovávame, môžete požiadať o vykonanie potrebných zmien tak, aby boli osobné údaje správne a aktuálne, alebo o vymazanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Môžete nás tiež informovať, že chcete obmedziť spracúvanie údajov alebo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Ak tak chcete urobiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v sekcii Kontaktujte nás. Máte tiež právo poskytnúť údaje, ktoré o vás uchovávame, inému prevádzkovateľovi podľa vášho výberu. Je potrebné upozorniť vás, že na výkon týchto práv sa vzťahujú určité výnimky, a preto ich nebudete môcť uplatniť vo všetkých situáciách.

Jednotlivé práva si môžete uplatniť zaslaním e-mailu na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

KTO MÁ  PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM 

K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ, naši pracovníci a môžu mať tiež aj zmluvní sprostredkovatelia, a to predovšetkým poskytovatelia IT služieb. Napríklad môže ísť o externé spoločnosti spravujúce naše systémy, či iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu o spracúvaní osobných údajov a tiež sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane dodržiavania mlčanlivosti tak, aby bol dodržaný štandard právnej ochrany zodpovedajúci požiadavkám platných právnych predpisov v Slovenskej republike.

PROFILOVANIE A PRENOS ÚDAJOV MIMO EÚ

Nepoužívame profilovanie a osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín a ani neplánujeme prenos osobných údajov do tretích krajín.

KONTAKT

Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky či žiadosti týkajúce sa používania vašich osobných údajov, alebo ak máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, kontaktujte nás:

  • emailovou správou zaslanou na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,
  • telefonicky: 036 6310742,
  • listovou zásielkou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR“ na obálke,
  • osobne na adrese sídla prevádzkovateľa.